_______________________________________________________________________________________________________________________________

Bron: Coert Munk

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuw: !Twee documenten geschreven door Doug Hurst.

Background info of Doug Hurst: 

Group Captain Doug Hurst MBE (Ret’d) was a Navigator and Instructor with the RAAF for 33 years retiring in 1993.  After retiring he authored several wartime history books including “The Fourth Ally: The Dutch Forces in Australia in WWII” (2001).  It was translated into Dutch in 2006 under the title: “De Vierde Bondgenoot: De Nederlandse strijdkrachten in Australië tijdens de Tweede Wereldoorlog.”  Other books written by Doug Hurst include “The Forgotten Few: 77 RAAF Squadron in Korea” and “Magpies in Vietnam: Canberra Bomber Operations in Vietnam.” Doug also contributed articles to several websites dedicated to cooperation between the Dutch and Australian governments during World War II including the Australian War Memorial’s “Allies in adversity, Australia and the Dutch in the Pacific War.”

Met dank aan John Deknatel

Doug Hurst - Dutch Forces in Australia in WWII
PDF – 250,8 KB 1163 downloads
Doug Hurst - Gus Winckel
PDF – 241,9 KB 1117 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Belangrijk! Informatie met betrekking tot "wel of geen extreem geweld ML-KNIL 1945 - 1950

 

Werkgroep Wel of geen extreem  geweld ML-KNIL ‘45-‘50

In 2017 is het vierjarig onderzoeksprogramma “Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950” gestart. Dit onderzoek is een grootschalig, gezamenlijk onderzoeksprogramma van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. Het onderzoek is financieel mogelijk gemaakt door de Nederlandse regering, dat op 2 december 2016 besloot steun te geven aan een breed onderzoek naar de gebeurtenissen in deze periode.

Guus van Oorschot  is betrokken bij dit onderzoek, in het bijzonder naar de inzet van het luchtwapen in die periode. Hij heeft enkele maanden geleden via de Stichting Kinderen van het 18e  Squadron een oproep gedaan om zitting te nemen in een werkgroep die hem behulpzaam zal zijn bij het verzamelen en interpreteren van informatie over de rol van het ML-KNIL tijdens de dekolonisatieoorlog. Drie personen hebben zich aangemeld: Daan Hendriksz, Jan Hulscher en Karen Pelder.

Waar de werkgroep een belangrijke bijdrage aan kan en wil leveren is punt 6:  Asymmetrische oorlogvoering en in het bijzonder deel  II. De Toepassing van “technisch geweld” tijdens de dekolonisatieoorlog*. Hierin wordt de algemene onderzoeksvraag naar  excessief geweld toegespitst op de rol van onze vaders. In dit punt komt namelijk  aan de orde hoe vliegtuigen bij die oorlog zijn ingezet. Guus heeft van het NIMH redelijk wat informatie over deze periode, zelfs heeft hij documenten gevonden die nog helemaal niet geïnventariseerd zijn en die hij nu bezig is om te verwerken. Informatie die hij zo verkrijgt, deelt hij met de leden van de werkgroep, die dit op hun beurt zullen delen met de Stichting Kinderen van het 18e Sqn.  Andersom zijn er mogelijk leden van de Stichting die informatie hebben die van belang kunnen zijn voor het onderzoek. Hierbij kan men denken aan dagboeken, foto’s etc.  Graag komt de werkgroep met hen in contact. Hoewel het initiatief tot het oprichten van deze werkgroep geheel bij Guus lag, en dus niet in opdracht van de Stichting is gegaan, ligt het voor de hand om in deze samen op te trekken.

Als ‘kinderen van’ zijn wij verheugd dat een dergelijk onderzoek, met medewerking vanuit Indonesië, wordt opgezet. We zetten wel een kanttekening als er bij voorbaat wordt verondersteld dat er structureel excessief geweld is geweest. Ons inziens dient eerst onderzocht te worden in hoeverre  er excessief geweld is geweest, vervolgens of dat excessief  geweld  structureel is geweest, en dan hoe het ontstond en hoe legerleiding en politiek daar mee om zijn gegaan. Dus eerst de feiten, dan de interpretatie. En bij die interpretatie dient de context – een (contra)guerrilla oorlog -  zeker in ogenschouw genomen te worden.  In hoeverre het door het luchtwapen gebruikte geweld als excessief omschreven kan worden is dus nog maar de vraag, en juist aan het beantwoorden van die vraag kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren.

Dit onderzoek heeft een bijzonder beladen karakter. Ook bij de leden van de werkgroep kwamen veel emoties boven: het kan toch niet zo zijn dat onze vaders die na vier jaar vechten tegen de Japanners of in een krijgsgevangenkamp te hebben gezeten, nu verdacht worden van excessief  geweld? We moeten dan ook weloverwogen om gaan met de bevindingen, zowel intern als extern.  Het Bestuur van de Stichting Kinderen van het 18e Sqn en de leden van de werkgroep hebben afgesproken om elkaar continu op de hoogte te houden en nauw samen te werken.  We hopen en verwachten dat het onderzoek zal uitwijzen dat het geweld  van de ML-KNIL niet excessief  is geweest

Tot zo ver waar we als werkgroep mee bezig zijn. Zodra er meer gegevens beschikbaar zijn, zullen we jullie berichten.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de Werkgroep “Wel of geen excessief  geweld door ML-KNIL ´45-´50

Karen Pelder, Daan Hendriksz, Jan Hulscher

Contact: jbfhulscher@hotmail.com  

 

*Onder “technisch geweld” wordt in dit onderzoek verstaan de inzet van in ieder geval artillerie, mortieren, zware mitrailleurs, boordgeschut van pantserwagens en tanks, het luchtwapen (met alle middelen die dat ter beschikking stond) en scheepsgeschut. Enkele vormen van infanterie geweld, zoals het gebruik van vlammenwerpers, handgranaten en lichte mitrailleurs vormen daarnaast een grijs gebied.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Memorial Dedication Ceremony Order of Service 3 november 2017

Netherlands Memorial
PDF – 936,3 KB 1053 downloads

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Wat is de link tussen Walt Disney en het 18e sqn?

Het logo.... wat precies? Coert Munk stuurde dit document met uitleg daarover.

 

De uit een klomp schietende gremlin
PDF – 204,2 KB 1062 downloads

Dit onderdeel gaat verder uitgewerkt worden en u kunt daar een handje bij helpen. Op welke vragen mbt het 18e sqn zou u graag antwoord willen hebben?

Stel uw vraag op onderliggend contactformulier, zodat we ons erover kunnen buigen. 

=========================================================================================================